Rendszer-orvosbiológia

Az egészségügyi rendszerek fejlesztése a komplexitás megfelelő kezelését igényli. A rendszer-orvosbiológia az orvosi problémák elemzésére és megoldására a rendszerszemlélet eszköztárát használja. Az ALL innovatív megoldásokat kínál

  1. az egészségügyi modellek és szervezetek rendszer-orvosbiológia alapokon történő kiépítésére
  2. a krónikus ellátási modellek és szervezetek kialakítására
  3. a fejlett egészségügyi informatikai megoldások kidolgozására
  4. a virtuális ellátási modellek (például telemedicina) kidolgozására.

Egészségügyi modellek

Az elmúlt években az ALL tevékenységének egyik fontos területe olyan komplex modellek kidolgozása, amelyek segítik az egészségügyi intézmények újraszervezését annak érdekében, hogy megvalósulhasson a személyre szabott és a betegközpontú ellátás. Ennek érdekében az ALL a komplex ellátási modelleken túlmenően új vizsgálati módszereket és következtetési technikákat dolgozott ki a diagnosztikai leírások finomítására és az optimális ellátás kiválasztására.

Az ALL kifejlesztett egy olyan módszer, amely elősegíti a tudás különböző szinteken történő előállítását. A módszer nagy összetett modellek azonosításához és szimulálásához biztosít eszközöket. A kifejlesztett speciális alkalmazások közül megemlítjük az intelligens információs és partner rendszereket, beleértve az algoritmus alapú beteg-menedzselő rendszereket, valamint a holisztikus diagnosztikai és ellátás tervező rendszereket.

Krónikus ellátási modell

A krónikus ellátás fontossága széles körben ismert és elfogadott. Ugyanakkor nagyon kevés történt annak érdekében, hogy oly módon kerüljön sor az orvosi ellátás átszervezésére, hogy az eredményes lehessen ezzel a kihívással szemben. Az ALL kidolgozott egy speciális kockázat vezérelt integrált krónikus ellátási modellt amely olyan ellátás metalosítását teszi lehetővé, amely perszonalizált, pro-aktív, megelőző és a pácienst az ellátásba aktívan bevonó.

Az ajánlott modell telemedicinális megoldásokat kínál a krónikus betegségekben szenvedő páciensek kezelésének támogatására. Egyebek között bevezeti a televizit (a páciens és az egészségügyi ellátást nyújtó telefonon, vagy email-en keresztül kommunikál) és a virtuális vizit (a páciens egy intelligens számítógép rendszerrel kommunikál) fogalmát, hogy csökkente a tényleges kontakt vizitek számát. A legadekvátabb vizit- típust a páciens igényei fogják meghatározni. Ezek a különböző vizit típusok a pácienst egy komplex egészségügyi ellátásba, valamint egy szociális hálózat keretébe helyezik, ahol szükség szerinti folyamatos felügyeletet és támogatást biztosítanak számukra. A különböző szolgáltatások egy intelligens információs rendszer által támogatott evidenciaalapú orvosláson nyugszanak, és a páciensek kockázat kezelésen alapuló pro-aktív ellátását biztosítják.

Az ALL olyan infó-kommunikációs platformot javasol, amely integrálja az új személyreszabott szolgáltatási modellt a széleskörűen elterjedt krónikus megbetegedések kezelésére, ugyanakkor a páciensek életminőségi vonatkozású egyedi elvárásait is figyelembe veszi. Az egységesített információs tér támogatja a modell és tudásalapú döntéshozatalt. Ugyancsak támogatja a tanulási folyamatokat és mindenegyes páciens fejlődését.

A javasolt modell hatékony kezelés-tervezést és betegség menedzselést is biztosít. Lehetővé teszi, hogy az ellátás ciklikus folyamatai zárt hurkokon keresztül valósuljanak meg. A modell fontos sajátossága, hogy a különféle hurkok aktiválása és működtetése a páciens egészségi állapotától függ.

Előremutató megoldások

Az ALL speciális logikai módszereket és eszközöket fejlesztett ki az orvosbiológiai és egészségügyi informatika területén. Jelenleg a formális módszerek és eszközök továbbfejlesztésén dolgozik, amelyek segítik a rendszer-orvosbiológiával kapcsolatos ismeretek formalizálását és a különböző folyamatok és események modellezését.

Az ALL leíró- és analitikus módszereket és eszközöket dolgozott ki nem-lineáris rendszer-alapú és logikai modellezésre és ezek alkalmazására a rendszer-orvosbiológia területén.

Ugyancsak kifejlesztésre került egy, a rendszer-orvosbiológiára épülő speciális megközelítés a személyre szabott ellátás megvalósításához.

Az ALL újszerű technikákat hozott létre a rendszer-orvosbiológiai ismeretek ábrázolására, homeosztatikus folyamatok modellezésére és az orvosi érvelés formalizálására. Az ALL különösen aktív az orvosi problémamegoldást támogató módszerek kidolgozásában. Ezek egy továbbfejlesztett információs rendszer részeiként kerültek alkalmazásra.

Az ALL speciális tudásalapú rendszerek kifejlesztésére is szakosodott, amilyenek például a digitális asszisztensek, a döntéstámogató rendszerek, az elosztott és kooperatív intelligens rendszerek. Ezek fontos elemei a különféle orvosi konzultációs szolgáltatásoknak.

Az ALL gyakorlott EHR rendszerek tervezésében és fejlesztésében, valamint az archetípusok kialakításában.

Az ALL előremutató infokommunikációs technológiákra építve innovatív megoldásokat dolgozott ki. Ilyenek a beszédtechnológiára épülő leíró rendszerek, a szemantika alapú természetes nyelv feldolgozási technológiára épülő adat és információkeresés adatproblémák kezelésére szolgáló alkalmazás, a kognitív eszközökre épülő intelligens szolgáltatási modulok, mint pl. a döntéstámogatási modulok.

Szemantikai vezérlésű nagy adathalmaz kezelés az egészségügyben

Az egészségügy egyre növekvő mennyiségű adatot termel egyrészt, másrészt pedig létrehoz egy egyre növekvő információs igényt.

Az egészségügy kérdései sokkalta bonyolultabbak, mint korábban és egyre több és jobb adat minél gyorsabb elérését igénylik. A helyzet meglehetősen ellentmondásos, mert a ma klinikusai a páciens vizsgálatakor túl kevés információval, illetve túl sok adattal kerülnek szembe. Lényeges információk veszhetnek el irreleváns adattengerben. Az egészségi állapotra vonatkozó adatok minőségének fejlesztése és az adekvát egészségi adatok alkalmazása számos előnnyel szolgálhat a teljes egészségügyi ellátás viszonylatában – a pácienseknek, a szolgáltatóknak, a finanszírozóknak és az egészségügyi kormányzatnak.

Az egészségügy résztvevői most hozzáférhetnek ígéretes új információ- és tudás-forrásokhoz. Ez az információ a „Nagy Adat” formájában jelenik meg, ami nemcsak a mennyiségét, de a bonyolultságát, összetettségét és időtlenségét is tükrözi. Továbbá, a Nagy Adat az adatokat, információkat és a tudást dinamikus relációban tartalmazza. Különböző módszerek szükségesek az adat információvá és az információ tudássá alakításához. Új alapszintű adat-analizáló megoldásokra van szükség, hogy az adatokat sokkal hatékonyabban tudjuk probléma orientált módon menedzselni és hogy biztosítsuk az adatvezérelt döntéshozatalt és a hatékony adatelfeldolgozást. Ehhez új technológiákra van szükség, amelyek javítják a szükséges tudáshoz és információhoz való hozzáférést.

Az ALL egy szemantika-orientált technológiát javasol a különböző forrásokból származó adatok és információk összegyűjtésre, valamint integrálására, hogy elősegítse új információk és tudás felfedezését. A javasolt technológia a jelentés és az értelmezés közötti meghatározott kapcsolaton alapszik. Az alkalmazott szemantikai elmélet megkönnyíti a különböző típusú információ-feldolgozások integrálását.

A javasolt technológia támogatja különböző minták keresését, amelyek megfelelnek bizonyos egészséggel kapcsolatos modelleknek. Ebben az esetben a strukturált adatok mintái jelentéssel asszociálódnak és megfelelően ellenőrzött nyelvű kérdésekkel férhetők hozzá. Ennek segítségével az egészségügyi szakemberek mindennapi gyakorlatuk során különféle elemzéseket tudnak felhasználni a klinikai problémák megoldásában és a döntések meghozatalában. A javasolt szemantika orientált technológia ugyanakkor lehetővé teszi, hogy a végkimenetelt elemezve tanuljunk a tapasztaltakból.

Virtuális ellátási modellek

Az ALL tevékenysége kiterjed intelligens szenzorok alkalmazására is. Ezek az érzékelők alkalmasak pszicho-fiziológiai paraméterek monitorozására. Az ALL alkalmazást fejlesztett ki a monitorozás során nyert adatok értelmezésére. Az ALL speciális ellátási modelleket fejlesztett ki, melyek megosztott telemedicinális technológián alapulnak. Az ALL szerteágazó tapasztalatait konzultációs szolgáltatásként is kamatoztatja.